Flag PL Flag UK

INFORMACJE OGÓLNE

Biuro Karier

Nazwa „Biura Karier” wywodzi się z angielskiego słowa „Careers Services”. W języku angielskim słowo „career” oznacza zarówno karierę jak i zwyczajny rozwój zawodowy. Pierwsze na świecie Biuro Karier powstało w Wielkiej Brytanii, już na początku XX w. Z czasem Biura Karier oparte na modelu brytyjskim pojawiały się również w innych krajach świata. Najwcześniej utworzono je w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii a następnie w krajach Europy Zachodniej (w latach dziewięćdziesiątych XX w.). W Polsce pierwsze Biuro Karier, oparte na wzorcach angielskich uruchomiono w 1993 r. na Uniwersytecie w Toruniu. W 1998 r. w Polsce powołano Ogólnopolską Sieć Biur Karier (OSBK). Większość biur działa jako autonomiczne jednostki uczelni wyższych powołane decyzją Senatu uczelni.

Biuro karier WSTiJO

Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstało z inicjatywy władz uczelni. Po wstępnych przygotowaniach już 20 września 2006r. biuro zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Głównym celem biura jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy. Szczególnie ważne jest przygotowanie studentów do aktywnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy tak, aby w jak najszybszym czasie znaleźli zatrudnienie zgodne z ich kwalifikacjami i aspiracjami.

Główne obszary działania

Najważniejszym celem działania Biura Karier jest wykształcenie w studentach samoświadomości zawodowej i wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające sprawne konkurowanie na rynku pracy po wejściu do Unii Europejskiej. Podczas indywidualnych spotkań studenci uzyskają pomoc: w wyborze i zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty i szkolenia Biuro Karier organizuje w celu zapoznania studentów z aktywnymi metodami poszukiwania pracy i ich profesjonalnym przygotowaniem do spotkań z pracodawcami.

Biuro Karier w WSTiJO wspiera studentów i absolwentów poprzez:

• organizację i działalność 7 kół zainteresowań oraz 3 kół naukowych, spotkania odbywają się raz w miesiącu,
• organizację praktyk zawodowych w kraju i za granicą,
• polecane adresy z ofertami pracy na stronie WSTiJO i na tablicach, również poradnictwo indywidualne,
• monitorowanie zatrudnienia naszych studentów i absolwentów, śledzenie w jakich firmach znajdują zatrudnienie,
• udostępnianie wykazu firm oferujących pracę i praktyki dla studentów WSTiJO,
• udostępnianie opracowań dotyczących zagadnień związanych z podjęciem pracy i samozatrudnienia m.in.: jak założyć firmę, opisy sylwetki zawodów, obsługa wycieczek przez pilotów,
• organizowanie kursów przygotowawczych do zawodu pilota wycieczek, kursów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie A1 i B1, językowych na wszystkich poziomach zaawansowania oraz kursów nauki branżowego języka obcego, kursu przygotowawczego do zawodu na przewodnika miejskiego,
• organizację praktyk w kraju /biura podroży, hotele, ministerstwa, centra turystyczne i rekreacyjne/,
• organizowanie spotkań z organizatorami praktyk za granicą 3 razy w roku,
• organizowanie dni pracy przy współuczestnictwie firm oferujących miejsca pracy dla absolwentów,
• poradnictwo w zakresie nowoczesnych form zatrudniania na spotkaniach z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z Eures ,
• organizację wycieczek dla chętnych studentów i organizację ćwiczeń podczas wyjazdów z obsługi ruchu turystycznego, krajoznawstwa, historii kultury i sztuki, podstaw rekreacji, turystyki aktywnej, ekologii i ochrony środowiska, regionów turystycznych, turystyki kwalifikowanej
• organizacja wyjazdów na targi turystyczne w kraju ITM, Podróże, TT Warsow i za granicą do Berlina,
• udostępnianie ofert konkursowych, organizowanych przez PIT, Ministerstwa, Urzędy Pracy, National Geographic itp.

Działania doradcze i szkoleniowe

Działania doradcze i szkoleniowe polegają na prowadzeniu rozmów doradczych,
konsultacji oraz organizowaniu warsztatów i szkoleń w zakresie planowania kariery zawodowej. Polegają one na:

a.Organizowaniu konsultacji poświęconych przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, wyszukiwanie informacji na temat rynku pracy przez internet, sztuka autoprezentacji).

b.Prowadzeniu warsztatów i szkoleń na tematy:

-Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą.
-Techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców.
-Prawo pracy.
-Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

2. Działania informacyjne i publikacje

Działania doradcze i szkoleniowe polegają na prowadzeniu rozmów doradczych, konsultacji oraz organizowaniu warsztatów i szkoleń w zakresie planowania kariery zawodowej. Polegają one na:
• Organizowaniu konsultacji poświęconych przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, wyszukiwanie informacji na temat rynku pracy przez internet, sztuka autoprezentacji).
• Prowadzeniu warsztatów i szkoleń na tematy:
- przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą;
- techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców; prawo pracy; prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
- jak wyjechać bezpiecznie do pracy za granicę,
- praca wakacyjna i sezonowa,
- usługi urzędów pracy dla absolwentów,
- korzystanie z usług prywatnych agencji zatrudnienia

Działania informacyjne i publikacje

Działania informacyjne polegają na gromadzeniu i udostępnianiu materiałów ułatwiających studentom poruszanie się po rynku pracy. Są to m.in.:
- opracowania własne (przykładowe CV, list motywacyjne, zasady założenia własnej działalności gospodarczej itp.).
- wykazy stron internetowych różnych firm rekrutujących.
- oferty pracy firm branży turystycznej i innych zainteresowanych zatrudnieniem studentów i Absolwentów,
- informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia, poszerzania swoich kwalifikacji na kursach i szkoleniach zawodowych.

Publikacje i opracowania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Pozostała działalność

• Praktyki studenckie
• Współpraca z Urzędami Pracy
• Współpraca z Ogólnopolską Siecią Biur Karier (OSBK)
• Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy

BIURO KARIER udostępnia studentom poniższe informacje i materiały opracowane przez centra informacji zawodowej, zakłady doskonalenia zawodowego, centra informacji zawodowej i pracy, powiatowe urzędy pracy, Job pilot – Internet. Do wglądu w Dziekanacie: Moja pierwsza praca; Przygotowanie zawodowe; Przykład listu motywacyjnego; Oczekiwania mazowiecki Rynek pracy; Zwiększyć szanse zatrudnienia; Rozmowa kwalifikacyjna; Europejskie drogowskazy; Kim będę; Szukam pracy – korzystna autoprezentacja; Rozwiązanie umowy o pracę; Pracownik w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Czas pracy i wynagrodzenia; Umiejętności; Prawa pracownika związane z BHP; Rozmowa kwalifikacyjna; Jak napisać list motywacyjny; Alternatywa dla CV; CV w języku rosyjskim + słowniczek; CV w języku angielskim + słowniczek; CV w języku francuskim + słowniczek; CV w języku niemieckim + słowniczek; CV w języku polskim.

Biuro Karier proponuje studentom udział w targach, giełdach w projektach szkoleniowych, w konkursach fotograficznych, w warsztatach, w Dniach Karier, w spotkaniach z biurami podroży, z właścicielami hoteli oraz w konferencjach organizowanych przez WSTiJO.
Biuro Karier uruchomiło na stronie linki dotyczące ofert pracy, praktyk, materiałów dot. zawodów pilota, przewodnika, mody i biznesu oraz pasji.

Zakończenie

Podstawowym celem biura jest pomoc studentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz zdobycie umiejętności w poruszania się po rynku pracy.

Z pomocy biura mogą korzystać studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy oraz pracodawcy poszukujący najlepszych kandydatów na wolne miejsce pracy.