Flag PL Flag UK

ERASMUS +

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

Erasmus Plus łączy w sobie programy edukacyjne, szkoleniowe, dla młodzieży i projekty związane ze sportem – Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus czy Leonardo da Vinci. Podzielony jest na sektory: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych i młodzieży

Struktura programu Erasmus Plus obejmować będzie:

 • działania w zakresie kształcenia i szkolenia;
 • współpracę młodzieży;
 • rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi.

Akcje programu w obrębie kształcenia i szkolenia obejmują:

 • studentów oraz uczniów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego; mobilność ta może polegać na studiowaniu w instytucji partnerskiej, odbyciu stażu lub zdobyciu doświadczenia jako uczeń, asystent lub praktykant za granicą (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów);
 • pracowników; w tym przypadku mobilność może polegać na prowadzeniu zajęć, odbyciu stażu lub profesjonalnych szkoleń za granicą.

Czas trwania wyjazdów:

 • wyjazdy studentów na studia: od 3 do 12 miesięcy,
 • wyjazdy studentów na praktykę: od 2 do 12 miesięcy,
 • wyjazdy pracowników naukowych: od 2 dni (nie włączając czasu podróży) do 2 miesięcy, z co najmniej 8 godzinami nauczania.

Działanie to będzie również wspierać międzynarodową wymianę studentów i pracowników do i z krajów trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego, a także mobilność organizowaną na podstawie wspólnych programów studiów lub projektów.

 • partnerstwa strategiczne pomiędzy organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi w edukację i szkolenie lub inne odpowiednie sektory, mające na celu opracowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw oraz promowanie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń;
 • partnerstwa między przedsiębiorcami a instytucjami kształcenia i szkolenia. Partnerstwa te mogą mieć formę:
 • sojuszy na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances) pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i pracodawcami, które promować będą kreatywność, innowację, przedsiębiorczość, m.in. oferując opracowywanie nowych programów nauczania i metod dydaktycznych.
 • sektorowych sojuszy na rzecz umiejętności (Sector Skills Alliances) pomiędzy organizatorami kształcenia i szkolenia a pracodawcami, mające na celu promowanie zatrudnialności. Sojusze te mają się też przyczynić m.in. do tworzenia nowych, dla danego sektora lub międzysektorowych programów nauczania, innowacyjnych metod nauczania i szkolenia zawodowego;
 • platformy informatyczne, obejmujące wszystkie sektory edukacji i szkoleń, w tym w szczególności e-twinning, umożliwiające wirtualną mobilność i wymianę dobrych praktyk oraz otwarcie dostępu dla uczestników z krajów sąsiedzkich.

Działanie to będzie również wspierać integrację regionalną, wymianę wiedzy i procesy modernizacji w ramach międzynarodowych partnerstw między instytucjami szkolnictwa wyższego UE i krajów trzecich, zwłaszcza przez wspólne projekty edukacyjne, a także przez promowanie współpracy regionalnej oraz Krajowe Biura Informacji.

 • wdrażanie programu polityki Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia, m.in. w zakresie Procesu Bolońskiego i Kopenhaskiego;
 • wdrażanie w państwach uczestniczących unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia — w szczególności Europass-u, Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), Europejskich Ram ds. jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EQAVET), Europejskiego Rejestru Agencji Akredytacyjnych (EQAR) oraz Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA);
 • wsparcie dla europejskich sieci i organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji i szkoleń;
 • dialog polityczny z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami w dziedzinie edukacji i szkoleń;
 • Krajowe Ośrodki Uznawalności Akademickiej (NARIC), Eurydice, sieci Euroguidance, oraz krajowe centra Europass;
 • Działanie to wspierać będzie także dialog polityczny z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

Linki do stron Erasmus Plus

Oficjalna strona: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Strona w języku polski: http://erasmusplus.org.pl/

Do pobrania

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION
Erasmus Policy Statement (Deklaracja polityki Erasmusa)
Broszura prezentująca możliwości, jakie daje Erasmus+
Szczegółowa prezentacja na temat programu w języku polskim
Karta Studenta Erasmusa