Flag PL Flag UK

FILOLOGIA ANGIELSKA - Studia Licencjackie

Kierunek Filologia Angielska obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych takich jak lingwistyka, lingwistyka stosowana, kulturoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Polem tej dyscypliny jest język, kultura i historia krajów takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Irlandia, RPA oraz szereg innych państw, w których język angielski jest językiem urzędowym. 

Nowy program studiów stanowi zróżnicowaną ofertę zajęć dających zarówno wiedzę teoretyczną jak i podstawy warsztatu zawodowego niezbędnego każdemu specjaliście z dziedziny języków obcych. Szczególny nacisk położony jest na kształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, a także jak najwcześniejsze określenie pola zainteresowań akademickich i zawodowych tak, aby student mógł intensywnie je rozwijać w trakcie studiów.

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

Specjalność Język angielski w biznesie przygotowuje studentów do objęcia stanowisk w branżach wymagających biegłej znajomości języka biznesowego, a także umiejętności marketingowych i negocjacyjnych. Absolwent może podjąć zatrudnienie w firmach na wysokich stanowiskach administracyjnych, a także w dziedzinie marketingu, sprzedaży, zasobów ludzkich, public relations i innych.

Studenci Filologii Angielskiej o specjalności Język angielski w biznesie zdobywają wiedzę z zakresu:

• języka specjalistycznego (w tym prowadzenia biznesowej korespondencji)
• podstaw marketingu i zarządzania
• podstaw przedsiębiorczości
• prawa i terminologii prawniczej krajów anglosaskich
• negocjacji biznesowych

W zakres studiów wchodzą również praktyki zawodowe, w czasie których student będzie miał okazję do wykorzystania zdobytej wiedzy, postawienia pierwszych kroków na profesjonalnej ścieżce oraz zdobycie cennego doświadczenia a także zawodowych kontaktów.

Specjalność tłumaczeniowa bezpośrednio przygotowuje studenta do pracy w charakterze tłumacza. Obejmuje kursy i warsztaty wprowadzające w różnorodne dziedziny, w których mogą realizować się przedstawiciele tego zawodu – tłumaczenia ustne (konsekutywne i symultaniczne), tłumaczenia pisemne, a także tłumaczenia audiowizualne.

Treści specjalistyczne zawarte w programie studiów o specjalności Tłumaczenia obejmują:

• Teorię oraz strategie i techniki przekładu
• Organizację pracy tłumacza
• Warsztaty tłumaczenia pisemnego i ustnego
• Tłumaczenia audiowizualne
• Technologię informacyjną w pracy tłumacza

W ramach studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach zgodnych z dokonanymi przez nich wyborami specjalności. Praktyki stanowią doskonałą sposobność do zdobycia pierwszych doświadczeń w zawodzie tłumacza, ogólnego zaznajomienia się z branżą a także nawiązania profesjonalnych znajomości.

PROGRAM

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Studenci studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:
- literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych
- etyki dziennikarskiej
- psychologii, komunikacji społecznej
- reklamy, promocji, public relations w sporcie
- języka biznesowego.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent osiąga biegłość i poprawność językową odpowiadającą poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Na kierunku obowiązuje praktyczna nauka języka angielskiego dla obu trybów studiów w połączeniu z nauką o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz elementami studiów językoznawczych. Fakultatywnie proponuje się naukę drugiego języka, który można wybrać spośród niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

TRYB

TRYB

Stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 lata – 6 semestrów

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają 4 tygodnie praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnia Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w wydawnictwach, przedstawicielstwach firm międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania, biurach podróży. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 300 zł Wpisowe: 300 zł
 • Opłata roczna: 5.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 3.100 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 650 zł
 • Opłata roczna: 5.400 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.850 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 600 zł

DOKUMENTY I WARUNKI

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia licencjackie I stopnia, wszystkich kierunków:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie z deklaracją językową
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem (dwa egzemplarze)
 3. Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
 4. Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni.

Uwaga: W przypadku kandydatów oczekujących na otrzymanie świadectwa maturalnego istnieje możliwość wcześniejszego złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji wraz z zobowiązaniem dostarczenia świadectwa maturalnego niezwłocznie po jego otrzymaniu.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Dokument potwierdzający znajomosć języka angielskiego na poziomie min. B2 (zgodnie z CEFR):

a) świadectwo dojrzałości (w przypadku tzw. nowej matury z języka angielskiego min. 80% poziom podstawowy lub min. 50% poziom rozszerzony, a w przypadku starej matury ocena 4 lub wyższa z egzaminu z języka angielskiego), lub
b) inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (lista poniżej)

UWAGA: na dokumentach musi być określony wynik, który jest równoważny poziomowi B2.

Kandydaci na studia nieposiadający dokumentu potwierdzającego wymagany poziom biegłości językowej mogą przystąpić do egzaminu ustnego.
Egzamin przprowadza komisja rekrutacyjna w składzie:
mgr Anna Kaczmarek - przewodnicząca
mgr Agata Chałupka - członek

• Świadectwo dojrzałości

• Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - zawierający informację o uzyskaniu co najmniej poziomu B2 z języka angielskiego, lub język wykładowy angielski.

• Dyplomy ukończenia:
1) nauczycielskiego kolegium języków obcych;
2) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

• Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego - uznaje się język wykładowy angielski.

• Dokument potwierdzający ukończenie studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z uczelnią prowadzącą kształcenie za granicą - uznaje się język wykładowy angielski.

• Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).

• Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

• Certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examination Centre:

• First certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT).

• Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

• Test of English for International Communication (TOEIC)

• London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

• Certyfikaty International English Language Testing System (IELTS) potwierdzające znajomość angielskiego na poziomie min. B2

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na Studia licencjackie* - Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin opłat* - pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

 *Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

POBIERZ

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na Studia licencjackie* - Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin opłat* - pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

 *Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

PROMOCJE

Aktualna promocja:

WIEM CZEGO CHCĘ (Maj 2022)

https://wstijo.edu.pl/dokPDF/2022/REGULAMIN_PROMOCJI_wstijo-maj2022.pdf

REKRUTACJA ON-LINE