Flag PL Flag UK

FILOLOGIA ANGIELSKA - Studia Magisterskie

FILOLOGIA ANGIELSKA  - Studia magisterskie – studia II stopnia

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra dowolnego kierunku  oraz znajomością języka angielskiego na poziomie min. C1 według ESOK.

Studia magisterskie Filologia angielska to kierunek dla osób pragnących pogłębić znajomość języka do poziomu zbliżonego do rodzimych użytkowników (C2). Kierunek ten składa się z czterech modułów, z których każdy rozwija odmienne umiejętności i reprezentuje inny dział językowego know-how: praktyczną znajomość języka na poziomie akademickim (moduł A), wszechstronną wiedzę z dziedziny filologii, lingwistyki i kulturoznawstwa obszaru języka angielskiego (moduł B), praktyczne umiejętności zawodowe w zależności od specjalizacji (moduł C) a także zajęcia z wybranych dziedzin nowoczesnej humanistyki (moduł D). Moduły te stanowią kompleksową całość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w pracy specjalistów z zakresu języka angielskiego. Absolwent będzie miał możliwość realizować się zawodowo w licznych branżach takich jak:

• edukacja (jako lektor – nauczyciel języka w szkołach językowych i innych placówkach oświatowych)
• tłumaczenia (jako tłumacz ustny lub pisemny, weryfikator lub redaktor tekstów w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach i redakcjach)
• media (jako dziennikarz czy wysłannik prasowy do krajów należących do obszaru języka angielskiego)
• turystyka i rekreacja (jako przewodnik zagranicznych wycieczek, pracownik branży hotelarskiej lub transportu międzynarodowego jak również rezydent turystyczny)
• organizacje pozarządowe związane z wymianą międzynarodową
• administracja rządowa, samorządowa i europejska
• międzynarodowe korporacje

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

Przedmioty zawodowe na tej specjalności stanowią szereg zajęć o charakterze praktycznym, które bezpośrednio przygotowują studenta do wykonywania zawodu tłumacza tekstów specjalistycznych, m. in.:

• Warsztaty specjalistycznych tłumaczeń ustnych,
• Warsztaty specjalistycznych tłumaczeń pisemnych,
• nauka obsługi profesjonalnego oprogramowania dla tłumaczy (CAT)
• Komunikacja międzykulturowa w tłumaczeniach
• Praktyki zawodowe

Specjalność Język angielski w biznesie pozwala rozwinąć się w dziedzinie języka biznesowego. Student zdobywa praktyczne umiejętności dotyczące funkcjonowania w środowisku profesjonalistów z anglojęzycznych organizacji gospodarczych, w szczególności zarządzania, prowadzenia korespondencji, rozmów czy negocjacji, a także niezbędną wiedzę o kulturze biznesowej firm z krajów obszaru języka angielskiego. Przedmioty zawodowe na tej specjalności to m. in.:

• Język angielski w zarządzaniu i biznesie
• Podstawy prawa krajów anglosaskich
• Warsztaty biznesowe
• Komunikacja międzykulturowa
• Praktyki zawodowe

PROGRAM

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Na program studiów składa się zestaw 4 modułów obejmujących zarówno kształcenie o charakterze ogólnoakademickim jak i praktycznym. Szczególny nacisk położono na moduły praktyczne – PNJA (praktyczną naukę języka) i sprawności zintegrowane, w tym dodatkowy język obcy (moduł A) – oraz przedmioty specjalizacyjne (moduł C) obejmujący zajęcia o charakterze zawodowym, warsztatowym i praktycznym. Celem tych zajęć jest dostarczenie studentowi wysokiej jakości warsztatu zawodowego i kompetencji wymaganych w danej branży.

Zajęcia praktyczne skorelowane są z przedmiotami filologicznymi (moduł B) i ogólnohumanistycznymi (moduł D), dzięki którym student uzyska umiejętności odnajdywania się w kontekście kultury krajów obcego obszaru językowego i odczytywania kodów kulturowych niezbędnych do funkcjonowania w anglojęzycznym profesjonalnym środowisku.

Moduły obowiązkowe (identyczne dla wszystkich specjalności):

Moduł A: PNJA (praktyczna nauka języka i sprawności zintegrowane, drugi język obcy):
• interakcja ustna
• pisanie dla celów akademickich
• sprawności receptywne
• sprawności zintegrowane
• język obcy II

MODUŁ B (zajęcia o charakterze filologicznym) m. in.:
• leksykologia
• socjolingwistyka
• literatura obszaru języka angielskiego
• historia Wielkiej Brytanii i innych krajów obszaru języka angielskiego

MODUŁ D (zajęcia ogólnouczelniane)
• psychologia wpływu lub komunikacja interpersonalna (do wyboru)
• etyka lub filozofia (do wyboru)
• światowe dziedzictwo kulturowe lub film współczesny (do wyboru)

W ramach modułu specjalizacyjnego (MODUŁ C) studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:

SPECJALNOŚĆ TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE obejmuje m. in.:
• warsztaty specjalistycznych tłumaczeń ustnych,
• warsztaty specjalistycznych tłumaczeń pisemnych,
• nauka obsługi profesjonalnego oprogramowania dla tłumaczy (CAT),
• komunikacja międzykulturowa w tłumaczeniach
• praktyki zawodowe

SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE zawiera następujące treści specjalistyczne:
• język angielski w zarządzaniu i biznesie
• podstawy prawa krajów anglosaskich
• warsztaty biznesowe
• komunikacja międzykulturowa
• praktyki zawodowe

TRYB

TRYB

Stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 lata – 4 semestry

PRAKTYKI ZAWODOWE

Biorąc pod uwagę profil praktyczny studiów zaplanowano w toku studiów trzymiesięczne praktyki zawodowe.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 300 zł Wpisowe: 300 zł
 • Opłata roczna: 5.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 3.100 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 650 zł
 • Opłata roczna: 5.400 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.850 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 600 zł

DOKUMENTY I WARUNKI

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia magisterskie II stopnia, kierunku FILOLOGIA:

 1. Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na studia magisterskie
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem (dwa egzemplarze)
 3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 4. Oryginał lub odpis suplementu (w przypadku dyplomów wydanych po 01/01/2005)
 5. Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni


WARUNKI PRZYJĘCIA

Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 zgodnie z CEFR (lista poniżej)

UWAGA: dla wszystkich egzaminów musi być określony wynik, który jest równoważny poziomowi C1.

• Dyplomy ukończenia:
1) studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana;
2) nauczycielskiego kolegium języków obcych na kierunku filologia angielska.

• Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego - uznaje się język wykładowy angielski.

• Dokument potwierdzający ukończenie studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z uczelnią prowadzącą kształcenie za granicą - uznaje się język wykładowy angielski.

• Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:
1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;
3) w Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.

• Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.

• Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

• Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej ocena A, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) - certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate oraz przez University of Cambridge ESOL. Examinations.

• International English Language Testing System IELTS - min. 7 pkt - zaświadczenia wydawane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate, the British Council i Education Australia.

• Certificate in English Language Skills (CELS) - poziom "Higher" (C1).

• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 550 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 210 pkt) i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE - wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA.

• English for Speakers of Other Languages (ESOL) - High Pass at Advanced Level - wydawane przez LanguageCert International ESOL Qualifications.

• nternational English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom "Expert", poziom "Mastery" - wydawane przez LanguageCert International ESOL Qualifications. LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 603/1963/X; LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2) 603/1965/3 - wydawane przez LanguageCert International ESOL Qualifications.

• Spoken English Test (SET) for Business - Stage C poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery" - wydawane przez City & Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).

• English for Business Communications (EBC) - Level 3 - wydawane przez LanguageCert International ESOL Qualifications.

• English for Office Skills (EOS) - Level 2 - - wydawane przez LanguageCert International ESOL Qualifications.

T• est of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 900 pkt z testu - wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA.

• London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): Business Level 3, English for Business Level 4 - certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE) - certyfikat wydawany przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board.

• Certificate in English TELC English C1 - wydawane przez tele GmbH.

• London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International) - wydawane przez Edexcel; administrowane przez Pearson Language Assessments lub Pearson Language Tests.

• Pearson English Test (level 4 i 5), z wynikiem min. 60% - z oceną 3 lub wyżej, są to odpowiednio certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie C1 i C2.

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na studia magisterskie*:
  Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin Opłat* – pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

POBIERZ

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na studia magisterskie*:
  Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin Opłat* – pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

PROMOCJE

Aktualna promocja:

WIEM CZEGO CHCĘ (Maj 2022)

https://wstijo.edu.pl/dokPDF/2022/REGULAMIN_PROMOCJI_wstijo-maj2022.pdf

REKRUTACJA ON-LINE