Flag PL Flag UK

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - Studia Licencjackie

Kierunek Filologia odnosi się do tradycji nauczania języków w naszej Uczelni. Dzięki nowym specjalnościom Filologia Hiszpańska stała się nie tylko nauką o języku, historii i kulturze krajów hiszpańskojęzycznych, ale wyniesione: wiedza i umiejętności pomogą absolwentom w znalezieniu pracy w sektorze biznesowo-turystycznym, handlowym, usługowym, medialnym.

W nowym programie połączono przedmioty dające wiedzę teoretyczną z warsztatami: biznes i turystyka oraz dziennikarstwo i media w języku hiszpańskim. Studenci będą mogli wykazać się znajomością języka hiszpańskiego (prowadzenie korespondencji i sekretariatu, redagowanie pism i ofert, prowadzenie rozmów telefonicznych itp.). Nowe specjalności pogłębiają kierunkową znajomość języka hiszpańskiego oraz przygotowują absolwentów naszej Uczelni do pracy w wyżej wymienionych sektorach aktywności zawodowej.

Dołącz do ok. 40 mln. osób uczących się hiszpańskiego na całym świecie!

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI


PROGRAM

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Studenci studiów licencjackich na kierunku Filologia Hiszpańska zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:
- literatury, historii, kultury i sztuki krajów hiszpańskojęzycznych
- geografii z elementami turystyki
- mediów i ich funkcjonowania
- etyki dziennikarskiej
- reklamy i promocji
- języka turystyczno-biznesowego i języka mediów

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent osiąga biegłość i poprawność językową odpowiadającą poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy na studiach stacjonarnych oraz B1+ na studiach niestacjonarnych.

Na kierunku, dla obu trybów studiów obowiązuje praktyczna nauka języka hiszpańskiego od poziomu dla początkujących w połączeniu z nauką literatury, historii, kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego oraz specjalnościami filologicznymi:
językoznawstwo i literaturoznawstwo.
Oferujemy naukę drugiego języka - angielskiego.

TRYB

TRYB

Stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 lata – 6 semestrów

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają 4 tygodnie praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnia Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w wydawnictwach, przedstawicielstwach firm międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania, biurach podróży. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 300 zł Wpisowe: 300 zł
 • Opłata roczna: 5.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 3.100 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 650 zł
 • Opłata roczna: 5.400 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.850 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 600 zł

 

DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia licencjackie I stopnia, wszystkich kierunków:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie z deklaracją językową
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem
 3. Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
 4. Cztery fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni.

Uwaga: W przypadku kandydatów oczekujących na otrzymanie świadectwa maturalnego istnieje możliwość wcześniejszego złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji wraz z zobowiązaniem dostarczenia świadectwa maturalnego niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na Studia licencjackie* - Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin opłat* - pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

 *Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

PROMOCJE

Aktualna promocja:

WIEM CZEGO CHCĘ (Maj 2022)

https://wstijo.edu.pl/dokPDF/2022/REGULAMIN_PROMOCJI_wstijo-maj2022.pdf

REKRUTACJA ON-LINE