Flag PL Flag UK

FILOLOGIA NIEMIECKA - Studia Licencjackie

Kierunek Filologia odnosi się do tradycji nauczania języków w naszej Uczelni. Dzięki nowym specjalnościom Filologia niemiecka stała się nie tylko nauką o języku, historii i kulturze krajów niemieckojęzycznych, ale wyniesione: wiedza i umiejętności pomogą absolwentom w znalezieniu pracy w sektorze biznesowo-turystycznym, handlowym, usługowym, medialnym.

W naszym programie połączono przedmioty dające wiedzę teoretyczną z warsztatami. Studenci będą mogli wykazać się znajomością języka niemieckiego (prowadzenie korespondencji i sekretariatu, redagowanie pism i ofert, prowadzenie rozmów telefonicznych itp.). Proponowane specjalności: translatoryka oraz język niemiecki w biznesie pogłębiają kierunkową znajomość języka niemieckiego oraz przygotowują absolwentów naszej Uczelni do pracy w wyżej wymienionych sektorach aktywności zawodowej.

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI


PROGRAM

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Studenci studiów licencjackich na kierunku Filologia Niemiecka zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:
- literatury, historii, kultury i sztuki krajów niemieckojęzycznych
- geografii z elementami turystyki
- mediów i ich funkcjonowania
- etyki dziennikarskiej
- reklamy i promocji
- języka turystyczno-biznesowego i języka mediów

Oferujemy naukę drugiego języka - angielskiego.

TRYB

TRYB

Stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 lata – 6 semestrów

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają 4 tygodnie praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnia Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w wydawnictwach, przedstawicielstwach firm międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania, biurach podróży. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 300 zł Wpisowe: 300 zł
 • Opłata roczna: 5.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 3.100 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 650 zł
 • Opłata roczna: 5.400 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.850 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 600 zł

 

DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia licencjackie I stopnia, wszystkich kierunków:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie z deklaracją językową
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem
 3. Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
 4. Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni.

Uwaga: W przypadku kandydatów oczekujących na otrzymanie świadectwa maturalnego istnieje możliwość wcześniejszego złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji wraz z zobowiązaniem dostarczenia świadectwa maturalnego niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na Studia licencjackie* - Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin opłat* - pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

 *Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

REKRUTACJA ON-LINE