Flag PL Flag UK

naglowek staze loga 2018

Realizacja projektu współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

POKONUJEMY BARIERY - program rozwoju dostępności kształcenia
w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych

 

nr POWR.03.05.00-00-A017/21,

współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

 CEL GŁÓWNY:

 Wzrost dostępności oferty Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni
 • pracowanie i wdrożenie procedur na uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię w tym wprowadzenie min. zapisów dotyczących realizacji działań na rzecz ON w Strategii Uczelni
 • wprowadzenie do programów nauczania na uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu ich świadomości i kompetencji

w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2023 r.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ:

 • pracowników
 • studentów z niepełnosprawnościami
 • osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta uczelni, w tym studenci, kandydaci na studia.

GŁÓWNE OBSZARY REALIZACJI PROJEKTU:

 • Obszaru 1 - Struktura organizacyjna

W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ MODYFIKACJĘ ISTNIEJĄCEJ STRUKTURY

ORGANIZACYJNEJ UCZELNI pod kątem efektywności zadań podejmowanych na rzecz ON w

wyniku czego powstanie zmieniona struktura organizacyjna

 • Obszaru 2 - Architektura

W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ:

 • montaż oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobą z niepełnosprawnościami
 • modernizacji szybu widny do potrzeb osobą z niepełnosprawnościami
 • Obszaru 3 - Technologie wspierające:

PLANUJE SIĘ WDROŻENIE I UTRZYMANIE INTUICYJNYCH I RESPONSYWNYCH NARZĘDZI UMOŻLIWIAJĄCYCH OBSŁUŻENIE OSÓB Z WSZELKIMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Obszaru 4 - Procedury

PLANUJE SIĘ dostosowanie i wdrożyć nowe procedury na Uczelni mające na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię, w tym np. procedury adaptacyjne, które zapewnią dostępność procesu kształcenia oraz działalności naukowej szerszej grupie studentów z niepełnosp. czy procedur egzaminacyjnych, a także takich, które zwiększą dostępność Uczelni dla pracowników z niepełnosp.

 • Obszaru 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego

W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ ZAPEWNIENIE RÓŻNYCH FORM WSPARCIA EDUKACYJNEGO DLA STUDENTÓW ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym:

 • specjalistyczne wyposażenie sal dydaktycznych umożliwiającego realizację procesu dydaktycznego dla osobą z niepełnosprawnościami
 • Obszaru 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności -

- planuje się szkolenia dla kadry prowadzące o podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie w zakresie edukacji Włączającej

 Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, będzie realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. z Fundacją Nowe Horyzonty z Warszawy