Flag PL Flag UK

TURYSTYKA I REKREACJA

Turystyka-iRekreacjaStudia na kierunku Turystyka i Rekreacja są poniekąd interdyscyplinarne i dają studentowi rozległą wiedzę z wielu dziedzin. Student zapoznaje się m.in. z historią architektury i sztuki, psychologii, geografii turystycznej, zgłębia elementy ekonomii, zarządzania jak również prawa, marketingu i PR w branży turystycznej. Dzięki temu ma możliwość podjęcia pracy w bardzo szerokim sektorze jakim jest turystyka, obejmującym swym zasięgiem zarówno hotelarstwo, gastronomię jak i organizację ruchu turystycznego, pracę w charakterze pilota czy przewodnika turystycznego.

Dzięki bogatej współpracy ze specjalistami z branży studenci WSTiJO mają możliwość zapoznania się z praktyczną stroną nauczania jaką są warsztaty m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem hotelowym i turystycznym, zapoznają się z najpopularniejszymi systemami rezerwacyjnymi w turystyce, przygotowują kalkulacje imprez turystycznych etc.

Następnie w zależności od wybranej ścieżki specjalizacyjnej pogłębiają wiedzę z jej zakresu stając się specjalistami m.in. ds. hotelarstwa, gastronomii, zarządzania w turystyce, turystyki międzynarodowej czy zdrowotnej, żeby wyliczyć tylko kilka.

Absolwent kierunku znajduje zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych na stanowiskach menadżerskich i operacyjnych, może prowadzić własną działalność turystyczną, hotelarską i gastronomiczną. Posiada umiejętność kierowania zespołem ludzkim oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

W WSTiJO duży nacisk kładziemy na praktyczną naukę języka obcego, dlatego wszyscy studenci zarówno studiów dziennych jak i zaocznych uczą się dwóch języków obcych. Są nimi jako pierwszy – jęz. angielski – istnieje możliwość wyboru nauki na kilku poziomach zaawansowania, oraz drugi jęz. do wyboru spośród : hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Tak duży wachlarz językowy zwiększa znacząco szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy po ukończeniu studiów.

Studenci studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in.:

  • funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego w świetle przepisów prawno-administracyjnych Polski i Unii Europejskiej
  • planowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym, kreowanie produktów turystycznych, doskonalenie kanałów sprzedaży ofert turystycznych
  • technik negocjacyjnych
  • koordynowania działań w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych
  • znajomości aspektów kulturowo-społecznych przy wzrastających potrzebach turystycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe dla studentów przyjętych od października 2019 r, w wymiarze co najmniej:

1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich);
2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia stacjonarnych (magisterskich).

Uczelnia zapewnia miejsca praktyk wszystkim studentom m.in. w biurach podróży, hotelach, centrach kongresowych etc. w zależności od wybranej specjalności oraz oczekiwań studenta. Praktyki odbywają się w instytucjach turystycznych w kraju i za granicą m.in. w Grecji, Francji, Hiszpanii. W przypadku praktyk zagranicznych student otrzymuje wynagrodzenie, wyżywienie i noclegi od kontrahenta zagranicznego w czasie trwania praktyk.

Studenci mają możliwość odbycia części studiów bądź praktyk w uczelniach wyższych i instytucjach partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus +. Staże i wyjazdy w celach nauki są dofinansowane z programu Erasmus +. Programem objęci są wszyscy studenci zarówno studiów dziennych jak i zaocznych. Więcej na ten temat w zakładce Erasmus +.

WSTiJO cyklicznie organizuje Kursy Pilota i Kursy Przewodnika Miejskiego po Warszawie. Wszyscy studenci, których pasją jest turystyka mogą dzięki nim zdobyć dodatkowy atrakcyjny zawód w przeciągu kilku miesięcy. Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu słuchacz zdaje egzamin państwowy w siedzibie Urzędu Miasta Warszawy przed specjalnie powołaną komisją, po czym uzyskuje uprawnienia państwowe pilota i/lub przewodnika turystycznego.

Kurs Pilota

To kurs trzymiesięczny w trakcie którego słuchacz zapoznaje się m.in. z prawem w turystyce, elementami psychologii społecznej i psychologii grupy, radzenia sobie ze stresem, poznaje zaplecze administracyjne biura podróży, zapoznaje się z dokumentacją grupy turystycznej, poznaje obowiązki pilota, jakimi są pełna realizacja programu imprezy turystycznej, dbanie o bezpieczeństwo grupy oraz kontrolowanie jakości usług i ich zgodności z zamówieniem. Wewnętrznym egzaminem jest jednodniowa wycieczka, w czasie której weryfikowane są w praktyce umiejętności słuchacza nabyte w czasie kursu.

Kurs Przewodnika

Trwa ok. sześciu miesięcy i składa się zajęć obejmujących przedmioty z zakresu psychologii społecznej, prawa turystycznego w Polsce i UE, krajoznawstwa, historii architektury sztuki, geografii turystycznej, metodyki i etyki przewodnictwa. Częścią składową kursu są zajęcia terenowe w Warszawie mające na celu zapoznanie słuchacza z najważniejszymi zabytkami kultury i sztuki stolicy. Kulminacyjnym elementem kursu jest jednodniowa wycieczka autokarowa, będąca sprawdzianem nabytych umiejętności i wiedzy.