Flag PL Flag UK

WŁADZE I KADRA

 

Rektor WSTiJO
dr Bolesław Iwan Prof. WSTiJO

dr Bolesław Iwan, profesor WSTiJO

Dorobek naukowy ściśle związany z profilem kształcenia na Kierunku Turystka i Rekreacja w WSTiJO. Prace naukowe opublikowane w monografiach oraz w Zeszytach Naukowych WSTiJO i innych –  mieszczą się w obszarze nauk społecznych – Ekonomia i Nauki o Zarzadzaniu. Publikacje te dotyczą szeroko rozumianych działań marketingowych realizowanych w sektorze turystyki, marketingu relacji, turystyki motywacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dziedzictwa kulinarnego jako elementu dziedzictwa kulturowego. Szereg publikacji dotyczących również turystyki biznesowej. Doświadczenia zawodowe zdobywane poza WSTiJO:
wieloletnia praca w charakterze pracownika naukowo – dydaktycznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie (obecnie Vistula), zagraniczne staże naukowe, praca w charakterze eksperta - wykonywanie ekspertyz naukowych dla Senatu RP oraz dla firm zajmujących się dystrybucją i marketingiem produktów.

Kanclerz WSTiJO
kanclerz jm mgr Jadwiga Barbara Moroz
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale germanistyki oraz SGPiS (obecnie SGH) - Handel Zagraniczny.
Wieloletni pracownik Centrali Handlu Zagranicznego, biur podróży oraz przedstawiciel tych biur w wielu krajach europejskich.
Czynny pilot i przewodnik po Warszawie oraz lektor języka niemieckiego.
Założyciel Niepublicznego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania z uprawnieniami szkoły publicznej.
Założyciel i właściciel Biura Podróży i Polowań Nowar Tour.
Założyciel i Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
Zainteresowania: podróże, sport i literatura
Prorektor do spraw na nauki i umiędzynarodowienia
dr Anna Jaroch
dr Anna Jaroch
filolog germanista, tłumacz. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy). Wykładowca języka i literatury niemieckiej na uniwersytetach Seton Hall i Montclair State University w Stanach Zjednoczonych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się również wokół komparatystyki kulturowej, a także glottodydaktyki. Publikacje dorobku naukowego w Studiach Niemcoznawczych, Neofilologii dla Przyszłości, W Dialogu Języków i Kultur; członek rady naukowej rocznika Language and Literary Studies of Warsaw;  członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich.
.
Prorektor do spraw dydaktyki
dr Magdalena Derlikowska prof.WSTiJO
dr Magdalena Lipińska-Derlikowska, prof. WSTiJO,
anglistka, doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski); glottodydaktyk, tłumacz i coach kompetencji językowych  z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w zakresie szkolenia przyszłych nauczycieli języka angielskiego; dorobek naukowy publikowany w Przeglądzie Glottodydaktycznym, wydawnictwach pokonferencyjnych, w czasopiśmie Języki Obce w Szkole; recenzent w roczniku naukowym Language and Literary Studies of Warsaw;  członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego; stypendystka British Council; autorka przekładów z dziedziny edukacji; tłumacz konferencyjny (symultaniczny i konsekutywny); tłumacz przysięgły języka angielskiego; członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, a także Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS ; włada sześcioma językami obcymi.
.
Prorektor do spraw organizacyjnych i studenckich  
mgr Andrzej Szymański
mgr Andrzej Szymański
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pełnił kierownicze funkcje w różnych instytucjach związanych z turystyką i wypoczynkiem jak Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu m.st. Warszawy, Hotele MDM, Nowa Praga i Majawa oraz Foluszowy Potok w Zakopanem, Biuro Turystyki i Camping 123 Astur, Polska Federacja Campingu i Caravaningu. W latach 2004-2020 Prezes Warszawskiej Izby Turystyki i Wiceprezes Izby Turystyki RP. Organizator konferencji, zlotów i imprez turystycznych. W latach 1990-1998 kierował zapleczem hotelowo-rekreacyjnym polskich budów w Iranie, Iraku i Egipcie. Od 2011 wykładowca akademicki. Od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Związku Pracodawców Turystyki i członek Sektorowej Ramy ds. Kompetencji-Turystyka.
Kierownik Katedry Filologii
Adrianna Wajman-Brzostowska
mgr Adrianna Wajman-Brzostowska
absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Doktorantka w Instytucie Anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania naukowe dotyczą roli i pozycji odmian językowych oraz mowy niestandardowej w ekwiwalencji międzyjęzykowej w ujęciu socjolingwistycznym w kontekście tłumaczeń audiowizualnych. 
 
Kierownik Katedry Turystyki
dr hab. Andrzej Stąsiek
dr hab. Andrzej Stąsiek
absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, następnie wieloletni pracownik naukowy tej uczelni. Doktor nauk humanistycznych oraz doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje przede wszystkim organizację i prowadzenie badań zespołowych w SGH na temat uwarunkowań strategii organizacji pracowniczych, ruchów społecznych wobec prywatyzacji (Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH 1990-1993). Prowadził zajęcia w ramach MBA SGH z zakresu komunikacji w biznesie i zarządzaniu. Autor publikacji na temat społecznych i ekonomicznych barier transformacji gospodarczej i ustrojowej w Polsce.