Flag PL Flag UK

Współpraca i członkostwo

Uczelnia jest członkiem i  podpisała umowę o współpracy z:

  • Warszawską Izbą Turystyczną

Współpraca będzie realizowana poprzez wspólne uczestnictwo w projektach z dziedziny turystyki, badań ruchu turystycznego, analizy potrzeb branży w zakresie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie nowych technik obsługi i nowych technologii w branży turystycznej, realizacji praktyk zawodowych dla studentów, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych.
www.wit.org.pl

  • Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego

Analiza potrzeb branży w zakresie kwalifikacji kadry hotelarskiej w Polsce, prowadzenie kursów szkoleniowych i form doskonalenia zawodowego w branży hotelarskiej, przygotowanie programów i realizacja praktyk zawodowych studentów WSTiJO, wspólne uczestnictwo w projektach szkoleniowych i badawczych, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów, i konferencji naukowych, wykonywanie ekspertyz w dziedzinie zarządzania i inwestycji w hotelarstwie.                           
www.ighp.pl

Uczelnia podpisała umowę o współpracy ze:

  • Spółdzielnią Turystyczną Gromada

Wspólne wykonywanie ekspertyz w dziedzinie zarządzania, marketingu i inwestycji w turystyce, prowadzenie kursów, szkoleń, i innych form doskonalenia zawodowego, realizacja praktyk zawodowych studentów WSTiJO.                                    
www.gromada.pl

  • Accueil Language Centre – Szwajcaria, na mocy której wydaje ogólnoeuropejskie branżowe certyfikaty językowe ACCUEIL - Foreign Language Competence for the Hospitality and Tourism Industrie. Jako jedyna Uczelnia w Warszawie zapewnia przygotowanie do egzaminu w ramach programu nauczania.

WSTiJO jest współzałożycielem i członkiem:

  • Polsko Ukraińskiej Izby Turystyki.

Celem izby jest:
Być kompetentną platformą, dla naszych Członków, w wyborze partnerów w sferze turystyki Polski i Ukrainy. Pomagać w stworzeniu nowych produktów turystycznych naszym Członkom. Ochraniać i podtrzymywać interesy gospodarcze Członków PUIT. Tworzyć i organizować procesy kształcenia i wymiany doświadczeń w sferze turystyki pomiędzy Polską i Ukrainą. Organizować wymianę w sferze turystyki Polski i Ukrainy. Prowadzić badania i analizy rynku turystycznego Polski i Ukrainy. Prowadzić analizy zmian w strukturze gospodarki w sferze turystyki w Polsce i na Ukrainie.
www.puit.org.pl

Współpraca WSTiJO - WIADOMOŚCI  TURYSTYCZNE:

W organizacji corocznego konkurs RÓŻA REGIONÓW, który ma zwrócić uwagę na jakość promocji naszego kraju. Oceniając foldery, aplikacje mobilne promujące miasta, regiony i lokalne produkty turystyczne, chcemy wspierać rozwój wysokich standardów prezentowania walorów turystycznych. Pragniemy, by wydawnictwa oraz aplikacje mobilne były estetyczne, dobrze zorganizowane i skuteczne. Z tego względu, wykorzystując doświadczenie ekspertów, ocenimy poziom, jaki prezentują foldery bądź aplikacje mobilne polskich miast i regionów w tym zakresie. Propozycja udziału w konkursie skierowana jest do gmin, miast i regionów, ale także do lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych.
www.wiadomosciturystyczne.pl

Współpraca WSTiJO - Biura podróży

WSTiJO współpracuje z biurami podróży w celu organizacji praktyk i stazy studenckich. Uczelnia posiada umowę o współpracy z:

Agencją Turystyki Językowej LINGWISTA www.lingwista.com.pl

Biurem Podróży Sprachcaffe www.sprachcaffe.com/polski/

Biurem Podróży Orion www.btorion.pl

Biurem Podróży Fatra www.fatra.pl

Biurem Podróży POTRIS